Log in
 
 

Àrea Tècnica

Portal de la transparència

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

 1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. Presentació de la Institució i dades de contacte
  2. Funcions públiques del Col·legi (article 6 dels estatuts col.legials)
  3. Normativa aplicable
   1. Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)
   2. Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (catalana)
   3. Estatuts del Col·legi
   4. Altres normatives col·legials : normativa de societats professionals (redireccionar a el col.legi/col.legiació/societats professionals/normativa de societats professionals) Per poder fer aquest redireccionament , caldrà abans fer l’apartat “normativa de societat “ i penjar el PDF
  4. Estructura organitzativa
   1. Organització territorial 
   2. Junta de Govern 
   3. Comissions i altres òrgans col·legials
   4. Codi de conducta dels membres dels òrgans de govern col·legials (es penjarà un document PDF)
   5. Organigrama organitzatiu
 2. INFORMACIÓ ECONÒMICA
  1. Pressupostos
  2. Liquidacions pressupostàries
  3. Comptes anuals  (es penjarà un document PDF)
  4. Informes d’auditoria  (es penjarà un document PDF)
  5. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal suficientment desglossades (es penjarà un document PDF)
  6. Subvencions i/o ajuts: No s'ha rebut cap subvenció o ajut de cap Administració
 3. ACCIÓ COL·LEGIAL
  1. Memòries anuals 
  2. Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors  
  3. Serveis col·legials es penjarà un document PDF
  4. Finestreta Única (redireccionar a la Finestreta Única)
 4. CONVENIS I CONTRACTES es penjarà un document PDF
 5. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
  1. Participació del Col·legi/Consell en fundacions o entitats públiques es penjarà un document PDF
  2. Dret d’accés a la informació pública col·legial (redireccionar al Títol III de la Llei de la transparència)