Log in

Ajuts a la rehabilitació

24/01/2023

En aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona.

- Ajuts a la rehabilitació publicat a Gencat Habitatge. 

- Resum de la situació dels ajuts i incentius a la Transició Energètica i tramitació (ICAEN)


> Rehabilitació d'edificis d'habitatges

> Millora de les condicions d'accessibilitat i instal·lació d'ascensors

El 15 de novembre s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/3532/2022 de 7 de novembre per la qual sobre la convocatòria  per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.  

* Les bases reguladores de la convocatòria les recull la Resolució DSO/3005/2022, de 4 d’octubre.

* La dotació pressupostària de la convocatòria és de 7.477.499,98€ partida pressupostària a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

* El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

* Les obres s'han d'haver iniciat posteriorment a l'1 de febrer de 2020 i han d'haver finalitzat abans del 31 de març de 2023, inclòs, indepenetment del moment en què es va concedur la subvenció.

* A l'annex I de la Resolució es detalla la documentació a aportar en tot el procés de la subvenció.
Destaquem els dos següents punts per a obres en zones comuns dels edificis d'habitatges:
- Identificació (ID) del tràmit de la sol·licitud del certificat d'aptitud de l'IITE o el número expedient del certificat d'aptitud.
- Identificació (ID) del certificat d'eficiència energètica (CEE).
- Estat de les obres (no iniciada, iniciada o finalitzada amb actuacions iniciades amb data posterior a 1 de febrer de 2020).

Dintre de les bases reguladores en destaquem les actuacions subjectes a subvenció:
- Actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges (instal·lació de nous ascensor, poden incloure les obres que justifiquin com a dispensables per a l'actuació. dispositius d'accessibilitat, com renovació d'ascensor, millora de la il·luminació, sistemes d'informació accessibles, contrucció de rampes... entre altres actuacions).
- Actuacons d'accessibilitat en interiors d'habitatges, (Ascensors, plataformes elevadores, rampes, senyals lluminosos, actuacions que faciliti l'accessibilitat universal en banys i cuines...). Totes les actuacions estan recollides a la apartat 2 de la Resolució DSO/3005/2022.

> Millora de l'eficiència energètica dels edificis

> Préstec ECO Rehabilita (Gencat)

Les ajudes Next Generation EU representen una gran oportunitat per a cituadans i tècnics. És per això que des de la Caixa d'Enginyers s'ha signat un conveni amb diferent entitats, per la qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament per a particulars, professionals i empreses per a la rehabilitació d'habiatges, edificis i barris, en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Per més informació seguiu els següents enllaços:

- Rehabilitació d'habitatges.

- Rehabilitació d'edificis i barris.

> Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges

Consulta les tres tipologies de deduccions, de caràcter temporal:

- Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.

- Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable.

- Deducció per obres de rehabilitació energètica.

Podeu consultar la pàgina "Deduccions per obres de millora l'eficiència energètica dels habitatges", on es desenvolupen els diferents programes de deduccions i la seva normativa.

Segons la Llei 10/2022 de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'amplia el termini de les actuacions subjectes als beneficis fiscals a les obres realitzades en l'exercici 2022.

>Programa d'incentius per a instal·lacions d'energia renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juiol.
Enllaç tràmit Gencat.cat

 

> Next Generation EU - Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

 

El departament d'Empresa i Treball ha publicat la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques en el marc de les subvencions dels fons europeus Next Generation EU. DOGC núm. 8822 del 29-12-2022.

Destinataris

- Ajudes enfocades a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietaris d'edificis existents destinats a allotjament turístic.

- Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut.

Actuacions subvencionables

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

La dotació per aquestes ajudes és de 25.794.525,24 € amb la previsió de rehabilitar 407 edificis destinats a allotjament turístic.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Bases reguladores

Accés al tràmit