Log in

Assegurances

Des de la societat de mediació Serveis La Punxa oferim el servei de contractació d’assegurances específiques per a la construcció a col·legiats i també a d’altres professionals del sector. 

  • Assegurança decennal del promotor
  • Assegurança tot risc construcció
  • Assegurança responsabilitat civil aparelladors / promotors / constructors
  • Assegurança multirisc de la llar / despatx
  • Responsabilitat civil per taxador

I, en general, en totes les modalitats i necessitats existents avui en dia en el mercat.


Prestacions assistencials complementàries


El Col·legi té contractada una pòlissa d'accidents per a tots els col·legiats residents i el seu cost és cobert pel pressupost col·legial.

Els col·legiats poden ampliar voluntàriament aquestes prestacions, a càrrec seu, comunicant-ho al departament d'assegurances del Col·legi.


Previsió Mútua


La Previsió Mútua d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació és una entitat de previsió de caràcter estatal amb seu i govern a Madrid (c/ Juan Ramón Jiménez, 15).

Les seves prestacions s'estructuren en diversos grups i cobreixen accident, invalidesa, incapacitat laboral transitòria, orfandat, viduïtat, nupcialitat, naixement i jubilació, i permet fer contractacions a mida, segons les necessitats de cada col·legiat.


Altres tipus d'assistències i cobertures


També gaudim d'importants descomptes, cobertures per a assistència sanitària, assegurança dental, responsabilitat civil per a taxador, assegurances de vehicles, multirisc de la llar o despatx, subsidi per a dia de baixa, incendi, robatori, vida, embarcacions, caça, etc. 


Pòlissa desenal obligatòria


La Llei d'Ordenació de l'Edificació estableix una cobertura obligatòria per 10 anys, a càrrec del promotor. Afecta tots els habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars. La contractació ha de ser simultània amb la de l’OCT a efectes de confirmar que l’asseguradora té acreditat l’organisme de control tècnic i, a la vegada, és imprescindible que l’organisme de control tècnic sàpiga a quina asseguradora ha d’enviar els informes de l’obra.


Organisme de Control Tècnic (OCT)


L’Organisme de Control Tècnic està al servei de la companyia d’assegurances a la que es contracta la pòlissa d’assegurança desenal.

Les funcions que té l’Organisme de Control Tècnic són: 
- revisió del projecte per part de tècnics qualificats, que verifiquen l’adequació a la normativa vigent, amb l’emissió d’una valoració del risc que presenta l’obra a executar
- inspeccions d’execució durant el transcurs de l’obra, verificant que s’executa segons projecte
- redacció dels respectius informes, en funció del tipus d’obra 
- emissió de reserves tècniques i la seva cancel·lació

Proporcionar la documentació necessària amb la major antelació possible a l’inici dels treballs d’execució de l’obra, permet estudiar i analitzar el projecte per part de l’OCT, detectant i avaluant amb antelació les incidències derivades de l’anàlisi tècnic i emetent una valoració inicial del risc, que es comunica a la companyia asseguradora per poder emetre la pòlissa provisional. Aquest aspecte té una certa importància en obres iniciades, preexistents, rehabilitacions o sistemes constructius no tradicionals, on les companyies asseguradores mostren una certa reticència a l’hora d’acceptar-les. Si esteu interessats en obtenir pressupost orientatiu, podeu trucar al telf 972-211854, extensió 3