Log in

RD 21/2020 de mesures sanitàries després de l'estat d'alarma


Avui s’acaba de publicar el RD 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’estat d’alarma acaba segons la darrera pròrroga publicada, el proper dia 21 de juny de 2020 a les 0:00.

“Además, se prevé que serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y que, en consecuencia, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios.”

Un cop cada comunitat autònoma hagi arribat al final de la Fase III de desconfinament, amb aquest RD es preveu adoptar una sèrie de mesures sanitàries “mientras no sea declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria”
 
10/06/2020
 
De l’article 6 al 16 hi trobareu les mesures sanitàries. A l’article 31, el règim sancionador. 

Pel que fa a les activitats, seran les pròpies administracions autonòmiques qui haurà de regular-les, per tal de complir el que exigeix aquest RD.