Log in

Avís legal

Benvingut a la pàgina web de COL·LEGI d'Aparelladors, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA

A continuació us exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1 - IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que Col·legi D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA és un domini de l'empresa Col·legi D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb domicili social al c / Santa Eugènia, 19, de Girona i amb telèfon 972-211.854
La societat es denomina COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb CIF: Q-1775005-J que figura inscrita al Registre de Col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya

2 - NORMES D'UTILITZACIÓ
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Col·legi d'Aparelladors, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS d'EDIFICACIÓ dE GIRONA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4 - RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la d'oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:
- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus via través de qualsevol mitjà de comunicació.
- Ús indegut o inadequat del lloc web.
- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES
En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilen de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.
En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:
- Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.
La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.
Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA. També podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6 - Ús de galetes
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la nostra web. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7 - Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.


Aviso legal

Bienvenido a la página web de COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA
A continuación le exponemos las condiciones de uso de esta página WEB. La navegación por esta página WEB le otorga el rol de usuario de la misma y, por tanto, acepta las cláusulas detalladas en este documento.

1- IDENTIFICACIÓN
De conformidad con lo que dispone el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa que COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA es un dominio de la empresa COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA con domicilio social en c/ Santa Eugènia, 19, de Girona y con teléfono 972-211854
La sociedad se denomina COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFIACIÓ DE GIRONA con CIF: Q-1775005-J que figura inscrita en el Registro de Colegios profesionales de la Generalitat de Catalunya

2- NORMAS DE UTILIZACIÓN
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Queda prohibido realizar, por su parte, cualquier acción que pueda provocar alteraciones de los contenidos de esta WEB o un mal funcionamiento de la misma, incluyendo la introducción de virus o similares.

3- PROPIEDAD INTELECTUAL
Las páginas de la WEB y la información o los elementos que contiene, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, bases de datos, vídeos y también logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos distintivos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los cuales COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA o las empresas de su grupo son titulares o licenciatarias legítimas.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo cualquier tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de apoyo y medio, sin la autorización previa y expresa.

4- RESPONSABILIDAD
Nuestra intención es la de ofrecer un sitio WEB que ofrezca un funcionamiento continuado y de máxima calidad.
De todas formas, le informamos que no podemos garantizar el acceso continuado, y que las páginas se puedan encontrar impedidas, o interrumpidas por factores o circunstancias ajenas a nuestra voluntad.
COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA no es responsable de la información y otros contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles mediante enlaces, hipervínculos o links.
COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFCACIÓ DE GIRONA no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:
- Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones

- Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación.

- Uso indebido o inadecuado del Sitio Web.

- Errores producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.
EL usuario, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de este sitio WEB, podrá ser reclamado de los daños o perjuicios causados.
Asimismo, el usuario responderá frente a cualquier daño y perjuicio, que se derive del uso por su parte de "robots", "spiders", ... o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Sitio Web.
5 - POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
En la navegación por nuestra WEB es posible que se recopilen de usted ciertos datos de carácter personal, necesarios para la prestación de los servicios solicitados.
En concreto Vd. nos puede proporcionar información en los siguientes apartados:
- Contacto. Datos de contacto para poder responder a cualquier pregunta que Vd. nos haga.
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos suministrados por Vd. en alguno de los apartados anteriores, quedarán incorporados en un fichero automatizado, titularidad de COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA con la finalidad de prestar los servicios que nos solicita.
La información personal recogida es almacenada en una base de datos propiedad de COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA , quien asume las medidas de ámbito técnico, organizativo y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la información de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y resto de legislación aplicable.
Vd. nos autoriza a enviarle ofertas de productos y servicios que pudiésemos considerar de su interés, siempre relacionadas con nuestra actividad, excepto en el caso en que Vd. nos manifieste lo contrario, mediante comunicación escrita dirigida a COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA o bien enviando un correo electrónico a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
En cualquier momento Vd. puede ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos de carácter personal , mediante comunicación escrita dirigida a COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA .También puede contactar con nosotros enviando un correo electrónico a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Rogamos nos comunique cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales recabados son exactos y veraces.
6 – Uso de cookies
COL.LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA mediante su web, utilizará cookies cuando el usuario navegue por nuestra web. Las cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.
7– Legislación
Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.