Log in

LIWEB (Llibre d’incidències electrònic)

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, ha signat el conveni amb el Col·legi d’aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per distribuir el Llibre d’incidències electrònic LIWEB.
El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències i que permetrà la substitució gradual de l’actual llibre d’incidències, que és en paper.
Segons les prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’obra només es podrà fer servir un model de llibre d’incidències, en paper o digital (Liweb). El coordinador de seguretat i salut (o la direcció facultativa si escau) decidirà segons les característiques, les prescripcions del llibre i els mitjans de l’obra, si utilitzarà l’un o l’altre.

Per utilitzar el LIWEB en una obra és necessari que en l’obra hi hagi cobertura de xarxa 3G o 4G i que el contractista designi un dipositari (encarregat, recurs preventiu,…) que estigui present en l’ obra i que disposi d’un dispositiu electrònic tipus ordinador amb connexió a internet, tauleta, telèfon intel·ligent (entorn IOS o Android) i d’un correu electrònic.

Podeu sol·licitar el LIWEB o el llibre en paper, tant si feu el visat de l’acta d’aprovació presencial com si ho feu per l’Oficina Virtual.

A continuació us adjuntem un document amb informació més detallada sobre el LIWEB.

picto pdf  LIWEB