Log in

Ajudes d'accessibilitat per a persones grans 2024

El 26 de febrer s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/505/2024 de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024.

* Les bases reguladores de la convocatòria es regeix pe la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, modificada per la Resolució TER/914/2023, de 16 de març.

* Àmbit d'aplicació Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona.

 * La dotació pressupostària de la convocatòria és d'1.160.000 € amb càrrec a la partida pressupostària de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2025, com a despesa anticipada.

* El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 de març de 2024 i finalitza el dia 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

* Les obres no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part d'AHC, (consultar el punt 5 de la convocatòria).

* A l'annex I de la Resolució es detalla la documentació a aportar en tot el procés de la subvenció.

Podeu accedir a la pàgina del Gencat on trobareu tota la informació sobre els tràmits i informació relacionada. 

També trobareu tota la informació a la nostra web a l'apartat Ajuts a la Rehabilitació d'Edificis.

21/03/2024