Log in

Certificat d'habilitació obligatori per tramitar cèdules sense registre col·legial a l'administració de la Generalitat

Com ja sabeu per poder tramitar la sol·licitud d'una cèdula, es pot fer:

1) Amb tràmit col·legial (o sigui registrant l'encàrrec al Col·legi) . Amb aquesta modalitat tot continua igual.

2) Sense el tràmit col·legial.

En aquest segon cas, si no registreu el tràmit, actualment heu d'adjuntar un certificat de col·legiació (document que us descarregueu automàticament des de la Oficina Virtual gratuïtament).

El Departament d'Habitatge de la Generalitat, ens ha notificat que aquest certificat de col·legiació no serà suficient, no serà vàlid per fer aquest tràmit a partir de 1 de març de 2024.

L'administració us demanarà que adjunteu un certificat d'habilitació professional. Aquest certificat, a banda d'indicar que es disposa de la titulació i que està col·legiat, certifica que s'està habilitat per exercir la professió, que no es coneixen inhabilitacions ni incompatiibilitats professionals i que disposa de pòlissa de RC. Aquest certificat ja s'està demanant des de fa temps als departaments d'Habitatge de Tarragona, Lleida i Barcelona.

Aquest nou certificat tindrà un cost de 12 €+iva, doncs serà necessària una revisió periòdica i actualització de les dades dels col·legiats.

Estem treballant per poder automatitzar-lo al màxim possible i així us el pugueu descarregar per la Oficina Virtual.

En aquests moments, si teniu un requirement el podeu demanar, però el certificat es generarà manualment.

02/02/2024