Log in

Nova versió de LIDER/CALENER (HULC)

La nova versió de l'eina unificada LIDER/CALENER (HULC), incorpora el nou detall de consum dels sistemes de substitució, la correcció del càlcul de la contribució de l'energia ambient de les BdC en casos GT. També incorpora millores en el càlcul de la U de solars, dels ponts tèrmics o la incorporació dels factors de pas de cogeneració i inclusió de dades pel seu càlcul, així com altres millores de les quals destaquem la verificació del CTE DB-HE 2019 i l'elaboració de l'informe per la certificació energètica dels edificis.

Els apartats del DB-HE 2019 que permet comprovar aquesta nova versió són:
CTE3

■ 3.1 i 3.2 de la secció HE0;

■ 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 i 3.1.3.3 de la secció HE1;

■ 3.1 de la secció HE4;

■ 3.1 de la secció HE5.

 La resta d'exigències del DB-HE han de verificar-se mitjançant altres procediments.

El programa genera l'informe de Certificació energètica d'Edificis en format PDF i XML, amb la informació necessària per al seu registre.

Per més informació o descarregar la nova versió de l'eina podeu consultar la web codigotecnico.org

06/09/2022