Log in

Entrada en vigor del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica.

El passat 27 de juliol del 2022 va entrar en vigor el reglament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica.

L'objecte d'aquest Decret és fer efectiva la transformació digital que agilitzi la comunicació i el traspàs d'informació entre les persones emprenedores i a les persones titulars de les activitats econòmiques amb les entitats del sector públic.

D'aquest reglament destaquem:

- La figura de les persones autoritzades, que actuaran en nom de les persones emprenedores i les persones titulars de les activitats econòmiques, només per les transaccions electròniques com, emplenar formularis, visualitzar dades i notificacions, presentar sol·licituds, declaracions responsables, comunicacions, fer pagaments de les taxes associades als tràmits... entre altres, però la mateixa normativa matisa que la persona autoritzada no podrà signar en nom dels titulars ni llurs representants. (Article 7).

- En el Capítol 3 es desenvolupen els instruments de la FUE (Finestreta Única Empresarial), com habilitació de l'àrea privada, la Cerca Guiada de Tràmits o el Servei de Finançament Unificat, per tal de facilitar la comunicació amb les entitats del sector públic i els titulars o representants.

- Les administracions públiques s'hauran d'adherir al Directori d'empreses, establiments i registres, al qual tindran accés les persones usuàries des de l'àrea privada. Les dades del Directori es publicitaran al portal únic, respectant la normativa de protecció de dades. (Article 15).

- Creació de l'eina per a la identificació inequívoca de l'emplaçament on es pot dur a terme una activitat i que les Administracions Públiques faran constar en tota la documentació inclosa en els expedients relatius a les activitats econòmiques ubicades en aquest establiment. L'identificador és inherent a l'establiment i es manté en cas de transmissió de titularitat o substitució d'una activitat per una altra. (Article 18).

- S'estableixen els criteris de modificació substancial i no substancial. (Article 53).

Capítol 4 es tracta el control de les activitats, on s'estableix en un dels seus punts la Transmissió d'activitats sotmeses a D.R, d'acord amb la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa, on cal presentar una comunicació acompanyada del corresponent Certificat Tècnics acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que no s'hagi aportat prèviament.

 Enllaç al Decret 131/2022, de 5 de juliol.

 
29/07/2022