Log in

Nou Portal de la Producció Científicotècnica de l'Arquitectura Tècnica

Ja està disponible l'accés al Portal de la Producció Científicotècnica de l'Arquitectura Tècnica e Enginyeria de l'Edificicació d'Espanya i formarà part de l'eix divulgatiu del món docent, de la investigació i porfessional de la IE/AT.

  • PPCT IEiAT

Els apartats que composen aquesta plataforma són:

- Porducció científica IE/AT 2021 (Observatori 2021).

- Producció científica IE/AT anteriors (Observatoris del 2016 al 2020).

- Universitats IE/AT:

o Universitats on hi ha docents IE/*AT.

o Centres on s'imparteix IE.

o Biblioteques Universitàries.

o Repositoris Universitaris.

o Cursos gratuïts universitaris (MOOC).

- Col·legis IE/AT :

o Consells i Col·legis professionals IE/*AT.

o Revistes IE/*AT.

o Eines i serveis col·legials d'interès.

- Rànquings i Observatoris de recerca nacionals i internacionals.

- Notícies. Esdeveniments i notícies del sector de la construcció.

27/06/2022