Log in

Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria.

El passat 15 de juny de 2022 es va públicar en el BOE la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que suposa la conversió en Llei del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre.

Aquesta Llei entre altres aspectes:

1. Introdueix tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal del IRPF aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendada o de l'edifici en el seu conjunt.

2. Introdueix determinades modificacions en el règim de les comunitats de propietaris establerta en la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Modificació del text refos de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, amb la finalitat de reforçar les facultats de les comunitats de propietaris amb plena capacitat jurídica per a les operacions creditícies tant les relacionades amb el compliment del deure de conservació, com amb la rehabilitació i millora dels edificis.

4. Una altra de les mesures establerta a fi d'impulsar les obres de rehabilitació és la creació d'una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica dels edificis d'habitatge.

5.Finalment, la llei inclou quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals, entre les quals destaquen la disposició addicional quarta per la qual al seu torn s'introdueix una nova disposició addicional en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, referida al compliment del principi de no causar mal significatiu en el medi ambient.

Pots descarregar-te un resum a l'OFICIO Nº201 del CGATE.

Per més informació podeu consultar el BOE núm. 142, de 15 de juny de 2022.

21/06/2022