Log in

Aprobada una nova modificació del CTE

El passat 14 de juny es va aprovar una modificació del CTE. El més important seria l'exigència d'una infraestructura mínima a les edificacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

El RD 450/2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació dona compliment a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l'eficiència energètica i modifica a les anteriors Directives relacionades amb l'eficiència energètica dels edificis (Directiva 2010/31/UE) i la relativa a l'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE). Amb aquesta modificació s'introdueixen els requisits específics per la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehícles elèctrics en els aparcaments dels edificis.

Recarga

El CTE ha incorporat al Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB- HE) una nova secció l'HE-6 "Dotació mínima de infraestructura de recarga de vehículos elèctricos".

Les dotacions mínimes són definides per la tipologia d'edifici, diferenciant residencial privat i altres usos:

  • En el cas dels residencials privats amb aparcaments amb més de 20 places, s'exigeix canalitzacions de preinstal·lació de les infraestructures de recàrrega per al 100% de les places d'aparcament.
  • En els edificis amb ús diferent del residencial privat, aquesta exigència s'estableix en aparcaments de més 10 places i el requeriment estableix que s'ha de fer la canalització de la preinstal·lació de les infraestructures de recàrregar per al 20% de les places, així com la instal·lació d'un punt de recàrrega cada 40 places o fracció.
  • Els edificis de l'Administració General de l'Estat hauran de tenir un punt de recàrrega cada 20 places o fracció.

A part de la nova secció del DB-HE, també es modifiquen diferents punts d'aquest Document Bàsic per afavorir la millora de l'eficiència energètica dels edificis, així com el DB-HS i DB-SUA, aquest últim per adaptar les places de recàrrega elèctrica als itineraris accessibles com la disposició dels elements de recàrrega.

Pots descarregar el RD 450/2022 seguint el següent enllaç.

Pots descarregar el document modificat del CTE DB HE on es recullen les modificacions del Decret seguint el següent enllaç.

 

20/06/2022