Log in

Memòria d’Activitats 2021

En data del 13 de maig s'ha publicat la memòria anual d'activitats 2021. A l'apartat Organització Col·legial trobareu les memòries d'activiats que s'han publicat des del 2004.

Anualment el Col·legi redacta la “Memòria d’Activitats” en la qual es relacionen totes les actuacions que ha realitzat l’entitat durant l’any anterior.

memoria 2021   

13/05/2022