Log in

Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular

La nova Llei de residus i sols contaminats per una economia circular planteja, entre altres objectius, mesures per la descarbonització que recull, la "Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo" del ELP 2050

La Llei 7/2022 en el seu article 30 regula els residus de procedència de la construcció i demolició, destacant aspectes com:

- La retirada de substàncies perilloses, com l'amiant. La retirada d'aquestes substàncies, s'hauran de fer de manera segura, seguin les indicacions de les normatives específiques i prohibint la barreja amb altres residus.

- La classificació de les substàncies no perilloses, s'executarà prioritàriament en el mateix lloc de generació. Com la fusta, fraccions minerals (formigons, rajols ceràmics...), metall, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació serà d'obligat compliment a partir de l'1 de juliol de 2022.

- Execució de demolicions de manera selectiva i en el lloc on es generi el residu. Garantint la retirada de, com a mínim, les substàncies no perilloses. Aquest apartat serà d'obligat compliment a partir de l'1 de gener de 2024. I s'establirà reglamentàriament l'obligació de disposar del llibre de materials per les obres les noves obres de construcció.

AJUDES NEXT GENERATION I LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Amb la publicació de la Resolució DSO/825/2022, per la qual es regulen els programes 3, 4 i 5 per la rehabilitació d'edificis de caràcter residencial que estableix el RD 853/2021. S'aprova la inclusió en el projecte de rehabilitació un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s'acrediti  el reciclatge d'almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i enderroc (programa 3 i 5). En aquest estudi i pla s'ha d'incloure les mesures de reducció de generació de residus segons el Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la UE.

S'incorporarà la justificació del que s'ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, en el sentit que el disseny de l'edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l'eficiència en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (amb referència a la ISO 20887 i altres normes).

D'aquesta manera es relaciona de forma directa la gestió de residus amb l'economia circular, afavorint a la descarbonatació del parc d'habitatges del nostre territori.

06/05/2022

Informe sobre la LLEI 7/2022 DE RESIDUS I TERRES CONTAMINATS elaborat pel Consejo General de la Arquitectura Tècnica (CGATE). Aquest document destaca els punts més rellevants de la Llei, com l'article 26, objectius de preparació per a la reutilització, reciclatge i valoració o l'article 30 sobre els residus de construcció i demolició.

21/06/2022