Log in

Seguretat i Salut - RD 1076/2021

Reial Decret 1076/2021, de 7 de desembre, modifica el RD 773/1997, de 30 de maig, sobre  disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'ús d'equips de protecció individual.

Modificacions:
Annex I. Fitxa de riscos en relació a les parts dels cos que han de protegir les EPI.
Annex II.  Llista no exhaustiva de tipus d’equips de protecció individual en relació als riscos contra els que protegeixen.
 
Aquesta modificació és vigent des del 9 de desembre de 2021.
 
A l'Àrea Tècnica de la nostra web hi trobareu el llistat de normativa per a projectes actualitzat amb les darreres modificacions legislatives. 
 
 
 
27/12/2021