Log in

BOE Programes d'ajuts rehabilitació

El dia 6 d'octubre es van publicar al BOE dos RD dins el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència. 

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE» núm. 239, de 06/10/2021.

En aquest RD es defineixen els diversos programes d'ajuda i les condicions que cal complir per a ternir-hi accés. A gran trets es tracta de la reducció de demanda d’energia anual global de calefacció i refrigeració al menys del 7% o reducció del consum d’energia primària del 30% o la modificació de l’envolupant tèrmica per adequar-la al valors límit de transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire establerts al Document Bàsic HE d’estalvi d’energia del Codi Tècnic. Totes les intervencions que es facin hauran de tenir projecte o documentació tècnica signada per tècnic competent, així com CEE i llibre de l'edifici existent. Les actuacions dels tècnics també són suvbencionables dins aquests programes. 

La dotació econòmica per al 2021 de cada comunitat autònoma queda establerta en aquest RD. 
 
Per conèixer millor l'abast d'aquests programes podeu veure les condicions de les rehabilitacions als següents capítols del RD: 
Capítol II: Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
Capítol IV: Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
Capítol V: Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
Anne I: informació mínima del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació

Ara cal esperar que la Generalitat de Catalunya publiqui les bases per a l'accés a aquestes ajudes.

Enllaç al RD 853/2021 que regula els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social. 

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «BOE» núm. 239, de 06/10/2021.

Estableix mesures fiscals de deducció en l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges. També estableix una línia d’avals i línies ICO.

Enllaç al RD Llei 19/2021

11/10/2021