Log in

Novetats del RD 390/2021 - CEE

El Reial Decret 390/2021, d' 1 de juny, que regula el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, deroga l'anterior RD 235/2013, de 5 d'abril.

Les principals novetats són:

La modificació de l'àmbit d'aplicació. S'inclouen edificis o parts d'edificis en els que es facin reformes o ampliacions, i edificis que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tència de l'Edifici.

El procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis (RD 390/2021, d'1 de juny) és d'aplicació a:

- Edificis nous
- Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. (RD 235/2015, afegia: sempre que no disposin d'un certificat en vigor. Al RD 390/2021, no es contempla la vigència).
- Edificis o parts d'edificis de propietat o ocupats per l'administració pública, amb una superfície superior a 250 m².
- Edificis o parts d'edificis en què es facin reformes o ampliacions que compleixin els següents supòsits:
  1. substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques que necessiti la realització o modificació d'un projecte d'instal·lacions tèrmiques, d'acord amb l'article 15 del RITE
  2. intervenció en més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
  3. ampliacions quan s'incrementi un 10% la superfície o el volum de la zona d'intervenció, quan la superfície útil ampliada superi els 50 m².

- Edificis o parts amb una superfície útil total superior a 500 m² per als usos: administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, en general pública concurrència (segons article 3.e).
- Edificis que hagin de fer obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici o equivalent.

S'exclouen els edificis protegits, construccions provisionals (2 anys), edificis industrials o no residencials, edificis aïllants amb una superfície útil inferior a 50 m², edificis adquirits per a enderroc o rehabilitació. L'exempció de certificació cal comunicar-la a l'ICAEN.

Validesa del certificat energètic. El certificat d’eficiència energètica manté una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, que la validesa serà de cinc anys. Encara que el certificat sigui vigent, en els casos de compravenda o de nou lloguer, cal fer la renovació.

 
09/06/2021