Log in

Normes tècniques notaria-cadastre

La resolució de 26 d’octubre de 2015, de la Direcció General del Cadastre, regula els requeriments tècnics de la informació que les notaries tenen la obligació de comunicar a cadastre.

La nova resolució aprova les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica als documents notarials.

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.

Per a la millora de la comunicació entre notaries i cadastre s’estableix el procediment per a la incorporació de representacions gràfiques als instruments públics:

El notari ha d’incorporar la representació gràfica cadastral a l’escriptura, a través de la certificació descriptiva i gràfica cadastral.

Si cal incloure una representació gràfica georeferenciada alternativa, caldrà adjuntar també l’informe de validació gràfica. La comunicació al cadastre d’aquesta representació gràfica alternativa es farà enviant el CSV (Codi Segur de Verificació)

Quan s’hagi tramitat el procediment d’incorporació, el cadastre ho comunicarà al notari perquè pugui incorporar la certificació cadastral descriptiva i gràfica. Si no es pot tramitar el procediment el cadastre remetrà un informe a la notaria.

La validació gràfica es continua executant igual que fins ara, segons el previst a la Resolució de 26 d'octubre de 2015.

El notari, prèvia signatura de l’escriptura sol·licitarà als atorgants que manifestin si la descripció de la certificació cadastral descriptiva i gràfica es correspon amb la realitat física actual, i ho farà constar a l'escriptura.

03/05/2021