Log in

Recordeu signar els documents abans d'entregar

Recordem que tots els documents una vegada visats s'han de signar abans d'entregar-los.

Si els entregueu en paper amb signatura manuscrita i si els entregueu per via telemàtica amb signatura digital.

El cas dels projectes al ser un sol document pdf amb una sola signatura n'hi ha prou.

31/03/2021