Log in

Formigó acreditat

A partir del 31 de març tot el formigó que arriba a l'obra ha de disposar d'acreditació.

L' 1 de juliol de 2019 va entrar en vigor la nova Instrucció Tècnica que regula les acreditacions de les plantes de formigons, RD 163/2019 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.

Deroga l’Ordre de 21 de novembre de 2001 per la que s’estableixen els criteris per l’execució del control de producció dels formigons fabricats a central.

La novetat és que les centrals de fabricació de formigó han de tenir un certificat de conformitat de control de producció, que emet un organisme de control extern i que serà vàlid durant 4 anys. Es podrà eximir de la comprovació les centrals que fabriquen formigons que disposen d’un segell o marca de qualitat, emès per una entitat certificada per ENAC o per un organisme d’acreditació d’algun estat membre de la UE o l’Acord Econòmic Europeu. Per tant, quan fem el control de recepció ens hem d'assegurar que les central tinguin qualsevol d'aquestes dues acreditacions.

La nova instrucció s'adecua als criteris de la EHE08 referent al formigó acreditat, pel que d'ara endavant al establir el programa de control de qualitat del formigó podrem aplicar l'ampliació de lots per al formigó acreditat i la reducció el número de sèries per lot.

Important, la instrucció entra en vigor per a tot el formigó que es serveixi a partir del 31 de març, a les obres ja iniciades també cal exigir l'acreditació

Enllaç al RD 163/2019 de març, publicat al BOE número 86 el 10 d’abril

30/03/2021