Log in

Modificació del RITE

El RD 178/2021 de 23 de març, modifica el RITE. Aquesta modificació entra en vigor a partir de l'1 de juliol de 2021.

Aquesta actualització ha de contribuir a aconseguir l'objectiu 2030 per a reduir el consum d'energia primària en un 39,5%. 

Algunes de les novetats que s'introdueixen al RITE són: 

- S’inclou dins l’àmbit d’aplicació del RITE les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració que fins ara no hi eren.
- Fa referencia a energies renovables i residuals, en adaptació al CTE i a les directives EU.
- S’inclou l’etiqueta energètica de productes quan sigui pertinent.
- Fa referencia a l’actualització del Marcatge CE per a productes de construcció.

 
 
29/03/2021