Log in

Llei 50/2020 de promoció d'habitatge protegit

Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. DOGC nº 8292 de 11 de desembre. Vigent des del 13 de desembre de 2020.

- S’estableixen nous mòduls de venda i lloguer d’habitatge protegit.
- Modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per regular els allotjaments amb espais comuns complementaris.
- I fins que s’adapti el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, el Decret Llei 50/2020, a l’article 2 es defineixen les condicions que han de complir els espais comuns complementaris. Ha quedat derogat el punt 3.7.1 Espais d’ús comú, Annex I del Decret 141/2012. També l’annex 3 de condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics.

Enllaç al DOGC Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre.

Enllaç al web Agencia Habitatge Catalunya

22/02/2021