Log in

S'acaba el termini de pròrrogues de llicències.

El 31 de desembre d'enguany s'acaba el termini per sol·licitar la pròrroga de les llicències d'obres aturades per la crisi. 

Decret Legislatiu 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC el 30 de desembre de 2019, vigent des del 31 de desembre de 2019. A la disposició final segona es modificaven els terminis i condicions de les pròrrogues de llicències d’obres parades durant la crisi econòmica:

• Es poden demanar pròrrogues per les llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener de 2008 si concorren tres condicions:
o Si les obres no es van poder acabar en termini debut a la crisi econòmica.
o Si l’adaptació de les obres executades a la normativa tècnica actual és inviable econòmicament.
o Si les obres són conformes al planejament urbanístic vigent.

 El termini per demanar la pròrroga s'acaba el 31 de desembre de 2020 i el termini màxim de les pròrrogues és el 31 de desembre de 2022.

Transcorregut el termini de sol·licitud de pròrroga sense haver-ho fet, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense haver acabat les obres, el promotor queda obligat a enderrocar l’edifici inacabat. Aquest enderroc s’haurà de fer en el termini màxim d’un any i l’administració pot executar forçosament.
• Totes aquest condicionants de la pròrroga són sense perjudici de la possibilitat d’obtenir una nova llicència sobre un nou projecte adaptat a la normativa tècnica actual.

Enllaç al Decret Legislatiu 17/2019, de 23 de desembre.

01/12/2020