Log in

El Col.legi fa anys

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona compleix 80 anys, esdevenint en aquest temps una institució activa i arrelada a les comarques gironines que aposta per la defensa del patrimoni arquitectònic i els valors de les bones pràctiques en la construcció.

La seva creació es remunta al 9 de maig de 1940, en que una Ordre Ministerial crea els Col·legis Oficials d’Aparelladors que relleven a les fins llavors associacions d’aparelladors. Des d’aquell moment tenen atribuïdes les funcions d'ordenació i vigilància de l'exercici professional, la representació dels interessos del col·lectiu i vetllar perquè la seva activitat s'adeqüi als interessos públics.

El Col·legi neix a Girona com a demarcació del de Catalunya. Però a partir de 1977 ja ho fa de forma autònoma com a Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. A l’inici, el Col·legi només comptava amb set professionals col·legiats. L'any 1960 la xifra tan sols s’havia incrementat fins a trenta-quatre aparelladors, mentre que en l’actualitat el conformen quasi un miler de professionals.

picto pdf  80 Anys del Col.legi Aparelladors de Girona

11/11/2020