Log in

CTE - Guia d'aplicació DB HE 2019

El Real Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es va modificar el Codi Tècnic de l’Edificació serà d'obligat compliment per totes les obres que sol·licitin llicència municipal a partir del 24 de setembre de 2020.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicat un document d'ajuda per a tots els tècnics relacionats amb el procés edificatori, aclarint conceptes que es desenvolupen en el recentment aprovat Document Bàsic d'Estalvi d'Energia. (DB-HE)

Enllaç a la guia d'aplicació del DB-HE 2019.

A l'enllaç següent hi trobareu un document ja publicat anteriorment, de Conceptes Bàsics sobre la modificació del Codi Tècnic de l'Edificació on es sintetitzen les modificacions dels documents DB-HE, DB-HS i DB-SI. 

Enllaç al document: Conceptes bàsics sobre la modificació del Codi Tècnic de l'Edificació. 

02/09/2020