Log in

Aplicació obligatòria del nou CTE

El passat 27 de desembre es va publicar al BOE, el Real Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es va modificar el Codi Tècnic de l’Edificació.

Aquestes modificacions seran d’aplicació per totes les obres noves o intervencions en edificis existents pels que es sol·liciti llicència municipal a partir del 24 de setembre de 2020.

Arrel del COVID-19 es va canviar la data d’aplicació obligatòria d’aquesta modificació, pel que el ministeri ha publicat una nota informativa on s’exposa com queden les llicències concedides durant el primer semestre d’aquest any.

Enllaç a la Nota Informativa sobre còmput de terminis d’aplicació del RD 732/2019.

La modificació principal amb aquest nou RD, és l’adaptació del Document Bàsic DB-HE (Estalvi d’energia), a les exigències de la Directiva 2010/31/UE de 19 de maig de 2010. Estableix la obligació de revisar i actualitzar periòdicament, en intervals no superiors a cinc anys, els requisits mínims d’eficiència energètica. S’han revisat els valors mínims d’eficiència energètica que han de complir els edificis i actualitzat la definició d’edifici de consum d’energia quasi nul.

S’ha introduït la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants, incorporant una nova exigència bàsica de salubritat HS 6, de protecció davant el gas radó.

I per últim s’han fet algunes modificacions al Document Bàsic DB-SI (Seguretat en cas d’incendi), per limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici.

El proper 21 de setembre tenim programat un Posa't al dia sobre modificacions del CTE segons el Real Decret 732/2019.

Enllaç a la inscripció de la sessió informativa.

 13/07/2020