Log in

Informe Euroconstruc - previsió sector construcció Espanya i Europa

Aquí podeu veure l'informe d'Euroconstruct. La pandèmia ha provocat que 8 dels 19 països de la xarxa Euroconstruct hagin paralitzat obres temporalment. Ha provocat també un brusc increment de la despesa pública que està posant a prova els mecanismes econòmics a nivell nacional i comunitari, restant capacitat inversora als promotors públics. Malgrat tot, no semblen estar amenaçats ni els fonaments de demanda (més enllà d'alguns nínxols de mercat molt delimitats) ni la disponibilitat de finançament. Es tracta per tant d'una crisi inèdita, per a la qual no serveixen massa els precedents de crisis anteriors.

La previsió contempla un descens de producció del -11,5% en 2020, després del qual el rebot es començarà a notar en 2021 (+6%) i continuarà en 2022 (+3,5%). Aquest recorregut és molt semblant al que s'espera per al conjunt de l'economia, amb una excepció: mentre que el PIB té previst acabar en 2022 a nivells del 2019, en el cas del sector construcció encara quedaria un 3% per sota.

Com que l'afectació econòmica serà desigual entre països, sumat al fet que cada país es trobava en un punt diferent del cicle immobiliari, és comprensible que l'evolució prevista del sector construcció difereixi d'un país a un altre. Encara que el conjunt dels 19 països no arribarà a l'anomenada “recuperació en V”, hi ha 7 països que individualment sí que l'aconseguiran, alguns d'ells amb força claredat. Hi ha uns altres 4 països que es quedaran curts per un marge molt petit, al voltant de l'1%, entre els quals es troben França i Alemanya. Si sumem les quotes de mercat dels dos grups, obtenim que en 2022 un 67% del mercat europeu estarà una altra vegada produint a nivells molt pròxims als de 2019, o fins i tot superiors.

23/06/2020