Log in

Últimes pròrrogues de llicències d’obres aturades

El passat 23 de desembre es va aprovar el Decret Legislatiu 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC el 30 de desembre de 2019 i que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2019.

A la disposició final segona es modifiquen els terminis i condicions de les pròrrogues de llicències d’obres parades durant la crisi econòmica:

• Es poden demanar pròrrogues per les llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener de 2008 si concorren tres condicions:
o Si les obres no es van poder acabar en termini debut a la crisi econòmica.
o Si l’adaptació de les obres executades a la normativa tècnica actual és inviable econòmicament.
o Si les obres són conformes al planejament urbanístic vigent.

Es disposa d’un any de termini per demanar la pròrroga (fins el 31 de desembre de 2020) i el termini màxim de les pròrrogues és el 31 de desembre de 2022.
Transcorregut el termini de sol·licitud de pròrroga sense haver-ho fet, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense haver acabat les obres, el promotor queda obligat a enderrocar l’edifici inacabat. Aquest enderroc s’haurà de fer en el termini màxim d’un any i l’administració pot executar forçosament.
• Totes aquest condicionants de la pròrroga són sense perjudici de la possibilitat d’obtenir una nova llicència sobre un nou projecte adaptat a la normativa tècnica actual.

Aquest decret modifica parcialment altres legislacions:

La legislació en matèria d’habitatge regulada per la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.
Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge.
Modificacions del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (article 10 al 15, capítol 2)

Enllaç al Decret Legislatiu 17/2019, de 23 de desembre.