Log in

Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació - CTE

El passat 27 de desembre es va publicar al BOE, el Real Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació.
La modificació principal amb aquest nou RD, és l’adaptació del Document Bàsic DB-HE (Estalvi d’energia), a les exigències de la Directiva 2010/31/UE de 19 de maig de 2010. Estableix la obligació de revisar i actualitzar periòdicament, en intervals no superiors a cinc anys, els requisits mínims d’eficiència energètica. S’han revisat els valors mínims d’eficiència energètica que han de complir els edificis i actualitzat la definició d’edifici de consum d’energia quasi nul.
S’ha introduït la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants, incorporant una nova exigència bàsica de salubritat HS 6, de protecció davant el gas radó.
I per últim s’han fet algunes modificacions al Document Bàsic DB-SI (Seguretat en cas d’incendi), per limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici.
Aquestes modificacions seran d’aplicació per totes les obres noves o intervencions en edificis existents pels que es sol·liciti llicència municipal d’obres passats sis mesos de l’entrada en vigor del RD, o sigui el 28 de juny de 2020.