Log in

Nou termini de pagament de taxes de cèdules

La Generalitat ha incorporat en els diferents portals la informació sobre els canvis en els terminis de pagament de les taxes deguts a la implantació de la nova versió del programa de gestió de les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat.

El termini de pagament per cèdules de primera ocupació és de 7 dies des de la seva sol·licitud, i per les cèdules de segona ocupació que es tramitin telemàticament, el termini és de 48 hores.

A la pàgina web de la Generalitat hi ha la informació dels terminis dins la tramitació de les cèdules.

Cèdules de primera ocupació:

La carta de pagament que es crea en fer l'alta de la sol·licitud té un període de validesa de 7 dies naturals, transcorreguts els quals si no s'ha realitzat el pagament, es procedirà a Arxivar l’expedient per Desistiment.

picto pdf Enllaç a tramitació de cèdules de primera ocupació. Veure pas 2.

Cèdules de segona ocupació:

Terminis de pagament.

Via de presentació Telemàtica amb la opció de notificacions electròniques:
Si en 48 hores des de l'alta de la sol·licitud no s'ha realitat el pagament, s'enviarà al sol·licitant un requeriment de pagament de la taxa i la corresponent notificació electrònica en cas que hagi sol·licitat ser notificat telemàticament. El requeriment informarà al sol·licitant que no ha fet efectiu el pagament de la corresponent taxa i especificarà el termini de pagament. Si transcorregut el termini indicat no han presentat el justificant de pagament es procedirà a Arxivar per Desistiment la sol·licitud de manera automàtica.
 
Via de presentació presencial, correu o telemàtica amb opció de notificacions per correu:
La carta de pagament que es crea en fer l'alta de la sol·licitud té un període de validesa de 7 dies naturals, transcorreguts els quals es procedirà a Arxivar l’expedient per Desistiment.

picto pdf Enllaç a exemple de tramitació de cèdules de segona ocupació. Veure pas 3.