Log in

Acreditació centrals de fabricació de formigó

El passat dia 1 de juliol va entrar en vigor la nova Instrucció Tècnica que regula les acreditacions de les plantes de formigonsRD 163/2019 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.

Deroga l’Ordre de 21 de novembre de 2001 per la que s’estableixen els criteris per l’execució del control de producció dels formigons fabricats a central.

La novetat és que les centrals de fabricació de formigó hauran de tenir un certificat de conformitat de control de producció, que emetrà un organisme de control i que serà vàlid durant 4 anys. Es podrà eximir de la comprovació les centrals que fabriquen formigons que disposen d’un segell o marca de qualitat, emès per una entitat certificada per ENAC o per un organisme d’acreditació d’algun estat membre de la UE o l’Acord Econòmic Europeu. Per tant, quan fem el control de recepció ens hem d'assegurar que les central tinguin qualsevol d'aquestes dues acreditacions.

Tot i que el decret entra en vigor l'1 de juliol, hi ha un període de vint-i-un mesos més perquè les centrals puguin obtenir el certificat de conformitat. Ens acaba d’informar el Consejo de la Arquitectura Técnica que aquest termini d’adaptació s’haurà de respectar, de manera que durant aquest període s’actuarà com fins ara, transcorregut aquest temps s’haurà d’exigir sense més pròrrogues el certificat corresponent. Aquest document ens l’haurà de facilitar el constructor previ subministra del formigó.

Enllaç al RD 163/2019 de març, publicat al BOE número 86 el 10 d’abril.