MENU_EVENT_PRINT

2022/01.2 - POSA'T AL DIA: Jornada 1 - PRINCIPIS BÀSICS. CÀLCUL PARÀMETRES ENVOLUPANT TÈRMICA - Details

Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE ().
Data: 31 Gen 2022 - 31 Gen 2022
Horari: 16:00 - 18:00
Descripció del curs:
Objectiu: L’objectiu és explicar l’esquema d’intervenció per afrontar les rehabilitacions energètiques. Una introducció a aspectes específics sobre la física de la transmissió de calor i la prestació dels materials utilitzats per aïllar tèrmicament.
Programa: 1. Diagnosi
    a. Inspecció reconeixement
    b. Presa de dades de l’edifici i les instal·lacions
    c. Eines/instruments per la presa de dades
    d. Fitxes de camp/checklist/Qüestionaris d’ús
2. Transmissió de calor
     a. Conducció, convenció i radiació
     b. Conductivitat tèrmica
     c. Resistència tèrmica
     d. Transmitància tèrmica
     e. Transmitància tèrmica d'un element constructiu
      f. Permeabilitat a el vapor d'aigua
     g. Factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua
     h. Resistència a la difusió de vapor
      i. Espessor equivalent de capa d'aire
      j. Calor específic
     k. Inèrcia tèrmica
3. Recomanacions de millora
    a. Reducció de la demanda (sistemes constructius i materials envolupant   tèrmica/ponts tèrmics)
    b. Millora eficiència instal•lacions
    c. Importància de la ventilació (patologies associades: condensacions/mala qualitat de l’aire) CTE DBHS3
    d. Generació d’energia
    e. Exemples solucions millora
Nota: S'ha obert el fòrum en sostenibilitat i eficiència energètica, les preguntes/consultes/dubtes es vehicularan a través d'aquest fòrum on el professor les contestarà i es donarà la màxima informació possible. No es contestaran durant la jornada per limitació de temps.
Ponent: Xavier Jaime Novo
Arquitecte Tècnic. Certified Passive House Designer & Tradesperson. Termògraf ITC Nivell II. Blower Door.
Adreçat a: Arquitectes tècnics/ques.
Durada: 2 h
Data: 31 de gener de 2022
Horari: De 16 h a 18 h
Limitat a: 60 assistents
Inscripció mínima 5 assistents