Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 02 febrer 2018 10:00 al 03 Des 2018 10:00
2018/26 - SG SAVE D'Efinovatic - Details
Afegir al calendari 2018-12-03 09:00:00 2018-12-04 19:00:00 Europe/Madrid 2018/26 - SG SAVE d'Efinovatic Presentació: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement d’una nova ei 17.460 - CELRÀ false YYYY/MM/DD
Categoria Cursos instrumentals
Lloc: Auditori Joan Ma. Gelada - CECAM de Celrà , 17.460 - CELRÀ

Adreça: C/Pirineus - C/Falgueres (Polígon Industrial)
Telèfon: 972 49 30 37

Data: 03 Des 2018 -  04 Des 2018
Horari: 09:00 -  19:00
 
Descripció del curs:
Presentació: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement d’una nova eina per al compliment de la limitació de la demanda energètica i la realització de la qualificació i la certificació energètica d’edificis en projecte i construcció.

El curs es realitzarà seguint casos pràctics.

Programa del curs: 1. BENVINGUDA

2. INTRODUCCIÓ
       a. Context legislatiu
            i. Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre per la qual s’actualitza i substitueix l’actual document bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia” del Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel RD 314/2006
            ii. Real Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis.
       b. Softwares per a la verificació energètica d’edificis i verificació dels requisits del CTE

3. SketchUp. OPENSTUDIO Y ENERGY PLUS
       a. Història, què són i perquè serveixen
       b. Requisits d’instal·lació
       c. Plantilles

4. CASOS PRÀCTICS I: ENVOLVENT
       a. Introducció de la geometria de l’edifici
       b. Definició part opaca
       c. Definició part vidre
       d. Introducció de Ponts tèrmics
       e. Materials i solucions constructives segons el catàleg d’elements constructius del CTE
       f. Càlcul d’indicadors energètics (demanda, etc.)
       g. Anàlisis de pèrdues

5. CASOS PRÀCTICS II: INSTAL·LACIONS
      a. Introducció d’una caldera individual o col·lectiva amb radiadors
      b. Introducció d’una caldera individual o col·lectiva amb terres radiants
      c. Introducció del terra radiant elèctric

6. CASOS PRÀCTICS III: IL·LUMINACIÓ
      a. Introducció de la il·luminació en l’àmbit de la certificació energètica
      b. Introducció de reguladors pel nivell de llum natural

7. INFORMES DE RESULTATS
      a. Anàlisi avançat de resultats i mesures de millora
      b. Informe per la verificació del compliment dels requisits del CTE
      c. Informe de Qualificació energètica de l’edifici

Objecte del Curs: El present curs està dissenyat amb una metodologia totalment pràctica, en la que els assistents aprendran, mitjançant la realització de casos pràctics, a dissenyar un edifici en SketchUp i verificar els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació i a realitzar la certificació energètica de l’edifici, a través de Openstudio amb Energy Plus, d’una forma fàcil i automatitzada amb el nou software de SAVE.
Forma d'avaluació: Assistència al 80 % de les classes.
Durada: 16 h
Professors: Miguel Ángel Pascual Buisan , enginyer industrial
Material necessari: Cal que l'alumnat porti ordinador portàtil
Dates: 3 i 4 de desembre
Horari: De 9 h a 13 h  i  de 15 h a 19 h
Limitat a: 25 assistents
Inscripció mínima: 14 assistents
Preu de matrícula: 30 € (inclòs en el preu del curs)