Log in

Junta de govern

El resultat de les eleccions del passat 13 de juny van donar com a guanyador la candidatura encapçalada per Antoni Bramon.
La nova Junta de Govern va prendre possessió dels seus càrrecs el passat 20 de juny, per un període de 4 anys.

L’actual Junta de Govern del Col·legi la componen les següents persones:

nova junta

D’esquerra a dreta, a la fila del davant:
Montserrat Rosell, comptadora
Silvia Planella, vocal
Antoni Bramon, president


A la fila del darrere, d’esquerra a dreta:
Pere Giró , vocal
Salvador Moron, tresorer
Xavier Jaime, secretari
Joan Tarifa, Vocal

La Junta de Govern que va governar el Col·legi fins el 20 de juny estava composada per les persones següents:

NOva Junta

Al centre de la imatge, la presidenta Carme Domènech.
A la seva dreta la secretària, Anabel Ros; el tresorer, Ignasi Almarza i el vocal, Jaume Noguer.
A la seva esquerra, els vocals Albert González i Montserrat Rosell i el comptador Xavier Jaime.

 

 

 

 


La Junta de Govern té distribuïdes les seves competències i responsabilitats en diferents vocalies, que es reuneixen prèviament a les reunions de Junta de Govern, juntament amb els diferents responsables dels departaments col·legials, els quals aporten la informació necessària a la Junta de Govern.

A més, el Col·legi té representació en diferents institucions de caràcter local, autonòmic o estatal i participa en Comissions de Treball de temes que afecten la nostra professió.


Vocalies

  • Atenció al col·legiat
  • Exercici de la professió
  • Previsió i assegurances
  • Econòmica
  • Tecnologia
  • Formació
  • Imatge
  • Relacions externes

Delegats per comarques

Alt Empordà

Baix Empordà

Garrotxa, Ripollès i Cerdanya

Gironès

Pla de l'Estany

La Selva

 


Vocalies i els seus representants

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT                                        

Àrea d'atribucions: Col·laboració amb cap de visats, problemàtiques amb ajuntaments, consultes i proposta de tarifes de despeses d'intervenció (responsable)

Àrea d'actes col·lectius: Dia del Col·legiat, Dinar de Germanor, Excursions, Concurs de Nadales (responsables)

Àrea de tutories: (responsables)                                                                                         

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ                                

Àrea de Deontologia:
Vetllar per l'actuació professional i atendre les reclamacions internes i externes (responsables)               

Àrea de Promoció  professional: Borsa de treball, Especialistes, Cerca de vies de promoció i informació de possibilitats a l'estranger (responsables)

PREVISIÓ  I  ASSEGURANCES                             

Àrea de  Previsió i assegurances: PREMAAT,  MUSAAT (responsables)                                         

Àrea de Solidaritat i Assistència: Atendre necessitats del col·lectiu (responsables)

ECONÒMICA                                                               

Àrea econòmica: Seguiment i elaboració dels pressupostos, control de despeses, revisar pagaments i signar els talons, seguiment de les auditories (responsables)                                                                                               

Àrea de manteniment de patrimoni: Vetllar pel patrimoni col·legial, propostes de millora, lloguers i compra-venda (responsables)

TECNOLOGIA 

Àrea de noves tecnologies: Oficina Virtual, lloc Web, CCI, Base de dades de preus, Gabinet Tècnic (responsables)

Àrea de Normativa i Legislació Tècniques: Participació i seguiment (ITE, EEE, Accessibilitat,etc) (responsables)

Àrea de Normativa i Legislació Professional: Participació i seguiment de la Llei d'Arquitectura, Llei de Col·legis Professionals (responsables)

FORMACIÓ                                                                

Àrea de Formació i Centre de Documentació: Programa de formació pròpia i externa, propostes de beques i ajuts, Biblioteca (responsables)

Àrea de Títol Acadèmic: Enllaç amb UdG, Rebuda de tots els informes i sentències del Consejo i del Consell, Aspectes relacionats amb la formació acadèmica (responsables)

IMATGE                                                                   

Àrea de Comunicació i Publicacions: Butlletí, Presentació de dades estadístiques, Memòria Anual, Altres propostes. Revisió seguiment i presentació als mitjans (responsables)

RELACIONS EXTERNES                                          

Àrea de Relacions Exteriors: Enginyers, Arquitectes, Gremi de Promotors, UEC, API, Administrador de Finques, Cambra de Comerç, Delegació del Govern, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Associacions Civils, Taula de la Construcció, Consell Català i Consejo a Madrid (responsables)

 

 

 

 

El resultat de les eleccions del passat 13 de juny van donar com a guanyador la candidatura encapçalada per Antoni Bramon.

La nova Junta de Govern va prendre possessió dels seus càrrecs el passat 20 de juny, per un període de 4 anys.