Log in

SLIDE HOME

Les ajudes Next Generation EU són un instrument aprovat pel Consell Europeu, que té com a finalitat reparar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19. Vol impulsar l’aprofitament racional dels recursos, reduir l’energia que consumim i apostar per l’ús d’energies renovables. 

Hem de tenir en compte que els nostres edificis, habitatges, oficines, escoles, etc. representen el 40% del consum energètic total i hem d’aconseguir reduir aquesta demanda amb edificis més eficients. Per això s’han establert dintre del RD 853/2021 del 5 d'octubre, que regulen les ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'eina per regular aquestes ajudes és la creació de sis programes, d'aquests 6 programes en destaquem els tres que representen les actuacions en edificis residencials i d'habitatges, que són els Programes 3, 4 i 5:

Programa 3: Ajudes a les actuacions de rehabilitació en edificis unifamiliars i plurifamiliars

Totes aquelles actuacions de rehabilitació que es realitzin que assoleixin una reducció de com a mínim el 30% de consum d’energia primària no renovable + reducció de demanda (en refrigeració i calefacció) del 25% en la zona climàtica C i 35% en les zones climàtiques D i E.

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs.

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit % màxim de subvenció Habitatge Locals o altres usos
Quantia màxima per habitatge Quantia màxima per m2
30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40%

6.300 €

56 €

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65%

11.600 €

104 €

ΔCep,nren ≥ 60%

80%

18.800 €

168 €

Programa 4: Ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges unifamiliar i plurifamiliar

Finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, tant si són unifamiliars com si pertanyen a edificis plurifamiliars.

Reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració mínima del 7% o una reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable.

Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques als valors normatius vigents.

S’inclouen, com a actuacions subvencionables, el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs.

Actuacions per habitatge

Cost mínim de l’actuació

% Import de la subvenció

Topall de l’ajut

≥ 1.000 €

40% del cost de la intervenció

3.000 €

Programa 5: Ajudes en l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Les comunitats de veïns i els propietaris són els destinataris d’una gran part d’aquests ajuts

Subvenció que cobreix part de les despeses d’honoraris professionals de la redacció del Llibre de l’Edifici, així com projectes tècnics de rehabilitació energètica d’edificis.

Elaboració del llibre de l’edifici existent.

Redacció de projectes de rehabilitació.

Actuacions en edificis

Llibre de l’edifici Quantia Quantia màxima
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges 700 € + 60 €/habitatge  –
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges 1.100 € + 40 €/habitatge 3.500 €

Projectes de rehabilitació

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 €/habitatge

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 €/habitatge

 30.000€

Per més informació sobre els programes 3, 4 i 5, podeu consultar la Resolució DSO/825/2022 del 22 de març, on es desenvolupen la tramitació dels diferents programes.

Oficina Tècnica de la Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica

fons next generation

Per tal de poder difondre els beneficis de la rehabilitació energètica, s'ha creat l'Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica. Aquesta oficina dona suport als tècnics i ciutadans a l'hora de divulgar, impulsar, informar i assessorar sobre les ajudes del fons europeus Next Generation EU.

Les OTR tenen una doble funció:

  • Informaran als ciutadans mitjançant campanyes publicitàries. Donaran suport a l’hora d’orientar als propietaris i posaran a la seva disposició una borsa de tècnics per poder desenvolupar les tasques de tècnic rehabilitador.

  • Donaran suport als tècnics a la seva formació per la gestió de la tramitació de les ajudes i seran les encarregades de validar i tramitar els informes d’idoneïtat administrativa i tècnica.

 L'OTR de l'Arquitectura Tècnica agrupa tots els col·legis d'arquitectes tècnics de Catalunya i mitjançant la pàgina web OTR.cat, s'informarà tant a tècnics com els ciutadans.

Com a tècnic et pots registrar al web OTR.cat per tal de seguir el calendari de formacions i sessions informatives sobre les ajudes Next Generation EU i poder formar part de la seva borsa de tècnics perquè els ciutadans puguin contactar amb professionals de la rehabilitació.

També trobareu les últimes notícies relacionades sobre aquestes subvencions, informació sobre els convenis que existeixen amb entitats financeres, formulari de contacte per qualsevol dubte que pugueu trobar a l'hora de sol·licitar les ajudes, així com l'enllaç a la plataforma de tramitació de l'informe d'idoneïtat tècnica.

La pàgina web de l'OTR de l'Arquitectura Tècnica és una gran eina que ens ajudarà en totes les etapes de les subvencions Next Generation EU.

Si encara tens dubtes o vols més informació consulteu l'apartat de preguntes freqüents (FAQS) del web OTR.cat.

Encara no estàs apuntat al nostre Cercador de Tècnic?

cercador 

La pàgina web del Col·legi també ofereix al ciutadà i al públic en general, una borsa de tècnics a l'apartat Cercador de Tècnic. Si esteu interessat a formar part d'aquesta borsa de feina només, cal que us apunteu des de la vostra àrea privada de l'Oficina Virtual.

Dintre del formulari d'alta de Cercador de Tècnic, trobareu l'apartat específic per les ajudes Next Generation EU. No deixeu escapar cap oportunitat.

Alta cercador

 

Si estàs col·legiat i vols fer una consulta sobre les ajudes Next Generation EU, aprofita el nostre FÒRUM. Dintre de l'apartat de sostenibilitat i eficiència energètica, s'ha creat un tema nou relacionat amb les ajudes a la rehabilitació.

En aquest espai podreu compartir els dubtes i consultes sobre aquestes subvencions i la seva tramitació.

 

> News OTR

Newsletter de l'OTR

Plataforma "Tràmit idoneïtat Tècnica"

> Enllaços d'interès

Plataforma Gencat ajudes Next Generation EU

En aquest enllaç trobareu la pàgina inicial de les ajudes Next Generation i els programes que composen el RD 853/2021. Cada programa té l'accés al seu tràmit i a l'inici de la pràgina de cada programa, hi ha un llistat amb els punts més rellevants.

gencat itemPRNG

Web Oficina Tècnica de Rehabilitació Administradors de Finques

En aquesta web trobareu informació sobre les ajudes Next Generation EU i l'enllaç cap al tràmit de l'informe d'idoneïtat administrativa.

09/09/2022