Log in

Base de preus de construcció de Girona 2018

Ja teniu a la vostra disposició la versió 2018 del banc de preus de Girona, una base de dades de preus de referència de la província de Girona en format digital (FIEBDC-3), per a programes d’amidaments i pressupostos (TCQ, Presto, Arquímedes, ARQ+CC, ArkTec, etc.).

En aquesta nova entrega s’han realitzat les següents noves aportacions:
- Redefinició dels següents capítols: Pintures, Vidrieria (llunes, cambra, trempat, laminat, trepitjables i altres) i Serralleria (baranes de fusta, alumini, acer, acer inoxidable i vidre)
- Incorporació de nous capítols: Senyalització i Equipament (plaques, taulers, rètols, bústies, estores, plaques de cocció, forns i campanes) i Piscines (d’obra, acer i polièster).
- Incorporació de noves partides en diferents capítols existents. Entre altres s’han incorporat les següents partides als capítols corresponents: murs de rocalla i de peces modulars; platines metàl·liques d’ancoratge i continuïtat; elements estructurals de fusta massissa i laminada i taulers varis (sandvitx, encadellats, tricapa i d’encenalls); forjats sanitaris amb peces tipus iglú; xemeneies d’obra i diferents tipus de barrets de xemeneies; solucions de revestiment de frontals de forjats i pilars amb peces ceràmiques, formació de caixes de persiana i llindes, així com peces especials d’armat i ancoratge de parets ceràmiques; aïllaments injectats a parets i sistemes d’aïllament per l’exterior (SATE); paviments de gres amb peces de formats allargats; peces de coronament (polimèriques, metàl·liques, d’alumini i fusta); canaletes d’evacuació i boneres; dutxes de resina, acríliques o d’acer; enllumenat d’emergència, punts de càrrega vehicle elèctric, parallamps i partides de generació d’energia eòlica; climatització a habitatges amb gas, gasoil, biomassa, geotèrmia o aerotèrmia (radiadors, terres tèrmics i fancoils) , calderes i equips tèrmics; y portes tallafocs metàl·liques.
- Introducció d’imatges a algunes de les noves partides definides.

A part del banc genèric, com a novetat, s’adjunten dos nous arxius, amb plantilles de pressupostos exemple, un per un habitatge tipus unifamiliar i l’altre per un habitatge tipus plurifamiliar. Aquests pressupostos base han estat ideats per a ser utilitzats com a punt de partida i referència per a l’edició del document estat d’amidaments i pressupostos de projectes de característiques similars. Us adjuntem detall d'aquestes dues plantilles.

picto pdfResum de les plantilles

La base de dades la podreu sol·licitar a les visadores de qualsevol de les oficines col·legials, les quals us enviaran un correu electrònic amb les indicacions per poder descarregar-la.
El preu és de:

. 30 € + IVA per a les persones col·legiades al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona 

. 75 € + IVA per a la resta d'usuaris