Log in

EN ALGUN LLOC DEL WEB QUE NO RECORDO...

A l'àrea de col·legiats/ serveis al col·legiat/ visats/ documents de visat-impresos/ altres impresos

Hi trobaràs:

-fitxa de característiques

-acta de replanteig i d'inici d'obra

-acta de recepció d'obra

-annex a l'acta de recepció d'obra

-acta de recepció definitiva d'obra

-certificat de línies elèctriques.