Log in

Guia de recomanacions per la Inspecció Tècnica de les instal·lacions elèctriques

Recomanacions per a la Inspecció Tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d’edificis d’habitatges

Amb la finalitat de facilitar la feina dels tècnics que realitzen la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges, ITE, posem a la vostra disposició un document d’ajuda de la part relacionada amb la instal·lació elèctrica comunitària de l’edifici. Aquest document, d’ús totalment voluntari, és fruit de la col·laboració amb els diferents agents del sector, entre ells el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, i ha estat redactat a l’empara de la TC-IE (Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de Catalunya).
El Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, estableix mesures per incentivar les inspeccions i la qualitat dels informes tècnics. Una d’aquestes mesures, es basa en la promoció d’un llibre d’estil per a la redacció dels informes de les inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges, amb la col·laboració dels agents del sector.
En aquest context, amb el recolzament de la Taula TC-IE, i amb la voluntat de que sigui un dels documents que conformin el llibre d’estil de les ITEs, es redacta aquest document d’ajuda per tal d’orientar i homogeneïtzar criteris que puguin donar resposta a dubtes sorgits de la inspecció visual de les instal·lacions elèctriques comunes de l’edifici. Val a dir que en cap cas té per objecte que es faci una inspecció de la instal·lació comuna de l’edifici segons els criteris del Reglament electrotècnic de baixa tensió, ja que el tipus d’inspecció per a la redacció de l’informe ITE i l’abast de la mateixa no són, en absolut, coincidents amb les del REBT.
En aquest Document de recomanacions es proposen criteris per a la classificació de les deficiències aparents més habituals de les diferents parts de la instal·lació elèctrica comuna de l’edifici, en base al risc que poden representar per a les persones. Consta d’un recull de les deficiències més habituals il·lustrades amb fotografies explicatives i ha estat redactat amb la voluntat de que sigui dinàmic i pugui anar incrementant el seu contingut.
Per últim s’ha de fer èmfasi que es tracta d’un document d’ajuda d’ús totalment voluntari, ja que ha de ser el criteri del tècnic competent que realitza la inspecció visual de l’edifici el que determinarà l’existència de deficiències aparents i el seu grau d’importància, podent assignar classificacions diferents a les recollides en aquest document, segons la seva opinió tècnica.

Aquest document el podreu trobar al nostre web, a l'àrea de col·legiats-àrea tècnica-Manteniment d'edificis. ITE-Links d'interès

Aquesta àrea és restringida i cal que hi accediu a través de nom i usuari. Si encara no hi teniu accés el podeu sol·licitar a través del centre d'informàtica al telèfon 972 211 854