Log in

20 ANYS DEL RD 1627/97 DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

HEM AVANÇAT EN LA INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ?

El passat 19 d’octubre la sala d’actes de la Punxa es va omplir per escoltar l’opinió dels ponents sobre l’evolució de la seguretat i salut a les obres.
A la jornada organitzada pel COAATEE de Girona es va analitzar el nivell de compliment del RD 1627/97 de seguretat i salut per part dels diferents agents en les obres de construcció, amb una visió més crítica per part d’Inspecció de Treball, i on es va constatar la poca o nul.la contractació del coordinador de seguretat i salut en fase projecte.
Es va debatre la utilitat del pla de seguretat i salut, la necessitat de planificar les mesures de seguretat i salut en fase projecte, i les funcions i responsabilitats del coordinador de seguretat i salut i de la resta dels intervinents.
També es van comentar les noves tecnologies que poden ajudar a millorar en la integració de la seguretat i salut: tecnologia BIM en fase projecte i execució i el llibre d’incidències electrònic- LIWEB.

El mateix dia el CGATE va fer una jornada amb el títol "Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en obras de construcción" amb motiu també del 20 aniversari del RD 1627/97 que es podia seguir via streaming. Aquesta emsió online es va realitzar a través de la plataforma Youtube i us aduntem l'enllaç per si la voleu visualitzar.

Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en obras de construcción