Log in

VENTCAT

PLA  ESPECIAL  D'EMERGÈNCIES  PER  RISC  DE  VENT  A  CATALUNYA

El passat dia 25 de maig la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va informar favorablement el pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT. En data d’1 d’agost va ser aprovat per Acord de Govern GOV/115/2017 i publicat al DOGC número 7426 el 3 d’agost.
Ara us informem que a partir del mes d’octubre, una vegada s’han ajustat els canvis tècnics adients per al funcionament del pla a nivell operatiu, les situacions meteorològiques de risc de vent es faran arribar als diferents grups actuants, municipis i organismes implicats segons estan descrites al pla VENTCAT, en tots els aspectes de la seva aplicació.
Així mateix, adjuntem un document-síntesi del pla VENTCAT que els serveis territorials han fet arribar als municipis. El document del pla i els seus annexos els podreu trobar a la web del Departament d’Interior en el següent enllaç:

DOCUMENT PLA VENTCAT                         picto pdf Document-sintesi Pla VENTCAT