Log in

Fons FEDER per finançar renovació energètica d'edificis de l'Estat

El passat 29 de juliol es va publicar al BOE la Resolució de 25 d'abril de 2017 del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), per la qual s'estableixen les bases reguladores de convocatòria d'expressions d'interès per a la selecció i realització de projectes de renovació energètica d'edificis i infraestructures existents de l'Administració General de l'Estat a cofinançar amb fons FEDER.

Mitjançant aquestes Bases s'estableix la regulació del procediment per a la selecció de projectes que facilitin el pas a una economia baixa en carboni en l'àmbit dels edificis i infraestructures existents de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes i entitats públiques que en depenen, sempre que no desenvolupin activitat comercial o mercantil, a cofinançar amb càrrec als fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu Regional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020.

Les actuacions elegibles susceptibles de cofinançament consistiran en intervencions parcials o integrals de rehabilitació energètica en els edificis o infraestructures ressenyats.

D'acord amb la base sisena, es consideren costos elegibles a cofinançar aquells que siguin necessaris per aconseguir els objectius energètics de l'actuació, entre altres, els següents conceptes:

  • - Els honoraris professionals satisfets per l'elaboració, pel tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica.
  • - Els honoraris satisfets per l'elaboració, per tècnic competent, de l'auditoria energètica.
  • - La redacció dels projectes tècnics i / o memòria tècnica, i
  • - Els sistemes de control i gestió energètica de l'edifici, les instal·lacions o les infraestructures.

Els terminis de presentació de sol·licituds i vigència del programa seran els establerts en la convocatòria que serà publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i en la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS).

Aquestes sol·licituds s'han d'efectuar i registrar de manera telemàtica a través de l'aplicació i formulari que estaran disponibles a l'adreça d'internet de l'IDAE (www.idae.es).

picto pdf Resolució de 25 d'abril de 2017