Log in

Código Técnico de la Edificación

En el BOE núm. 149, del passat 23 de juny, es publica la Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Com s'indica en l'exposició de motius, la citada Ordre persegueix l'obtenció de les exigències d'eficiència energètica establertes en el Document Bàsic DB-HE, derivades de la trasposició de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a la eficiència energètica dels edificis (refòs) i la convergència amb el nou procedimient par a la certificació energètica d'edificis definit en el Document Reconegut de «Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios».

Enllaç a la   ORDEN FOM-588-2017