Log in

Coneix el nou codi de deontologia de l'arquitectura tècnica de Catalunya

CONEIX I APLICA EL NOU CODI DEONTOLÒGIC I DE BONES PRÀCTIQUES PER PRESTIGIAR I POSICIONAR L’ARQUITECTURA TÈCNICA COM A PROFESSIÓ RESPONSABLE, DIGNA I QUE PROCURA L’EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL

Des de l’11 de novembre de 2016, està vigent el nou Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya, redactat i aprovat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, que ha estat declarat adequat a la legalitat per Resolució del Departament de Justícia i inscrit en el Registre de Col·legis professionals de la Generalitat, i publicat en el DOGC núm. 7244 del 10 de novembre de 2016.

Aquest Codi deontològic s’ha elaborat en compliment de la Llei catalana de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals i era una de les accions que ja es va preveure en el pla de rellançament de la professió impulsat pel Consell Català a partir de 2012. En la seva redacció han participat els Col·legis d’Aparelladors de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, i també s’han valorat i recollit les aportacions dels seus col·legiats, plantejades durant el tràmit d’informació pública col·legial.

S’ha pretès que sigui un Codi deontològic i de bones pràctiques modern, clar i molt vinculat a l’exercici pràctic de la professió, que, per una banda, desenvolupa las actuacions que poden constituir infracció disciplinaria i que poden ser objecte de sanció deontològica, segons allò ja establert en la Llei i en els Estatuts dels Col·legis, i, per una altra banda, defineixi les bones pràctiques i les conductes professionals recomanables per al bon exercici professional, per prestigiar i posicionar l’arquitectura tècnica com a professió responsable, digna i que procura l’excel·lència professional, en benefici dels destinataris dels serveis i de la societat en general.

Ara, una vegada en vigor el nou Codi deontològic i de bones pràctiques, cal que tots els arquitectes tècnics coneguin el seu contingut, per poder-lo aplicar en el dia a dia del seu exercici professional. I aquest és l’objectiu d’una sèrie d’articles que s’aniran publicant, on s’explicaran cadascun dels apartats en què s’ha estructurat el Codi.

                 Text complet del codi deontològic