Log in

Convocatòria de subvencions a la rehabilitació 2017 Agència de l'Habitatge de Catalunya

El dia 17 de maig de 2017 es va publicar al DOGC la resolució GAH/1039/2017, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017.

Els canvis mes destacables, respecte al 2016,  bàsicament són els següents:

Es requereix que les ITES estiguin prèviament presentades a l’AHC al moment de presentar la sol·licitud d’ajuts rehabilitació, tant si són del nou decret com de l’antic. Altrament no té sentit que no les admetem a efectes del certificat d’aptitud i si a efectes d’ajuts a la rehabilitació. Aquesta mesura es calcada a la que s’ha pactat amb el Consorci Barcelona per les Bases que aprovarem aquesta setmana.

-       S’aclareix que les despeses generals i el benefici industrial són despesa protegible, i que únicament en queden fora impostos i taxes. Havia donat peu a mals entesos aquesta qüestió.

-       S’aclareix, també havia donat peu a mals entesos aquesta qüestió, que l’obra que cal justificar com executada per cobrar la bestreta és com a mínim l’import equivalent a aquesta.

-       S’elimina l’informe justificatiu d’ajustos raonables d’accessibilitat ja que el projecte bàsic o executiu n’ha de contenir la seva justificació.

-       S’elimina la necessitat que el contracte amb l’empresa constructora hagi d’estar signat.

-       Es separa la documentació de forma clara entre el moment de sol·licitud, al moment inici obres, i al finalitzar.

-    Es determina de forma clara allò que ja estableix la normativa (llei d’accessibilitat i CTE) de que el control de legalitat a la normativa és una responsabilitat del tècnic del  projecte i dels ens local que li correspon atorgar la llicencia, així evitarem mals entesos.

-     S’aclareix que  l’accessibilitat es podrà assolir progressivament, tal i com estableix la llei, a espera que un futur decret d’accessibilitat (actualment en redacció) en determini possibles supòsits,  obligacions i terminis.

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Resolució GAH/1039/2017