Log in

Informació de Serveis La Punxa

NOVETATS MUSAAT

Com ja haureu pogut veure en el butlletí de Musaat, aquest mes de març l’asseguradora ha tret dos nous productes dins la branca de responsabilitat civil d’aparelladors:

- Ha incrementat la cobertura per danys personals sense cap cost per al mutualista FINS A 3.000.000 d’euros per sinistre i any. No obstant, en funció del numero de mutualistes de cada demarcació col·legial, aquesta xifra queda limitada anualment i, en el cas del de Girona, queda limitada a 20.000.000 d’euros; és a dir, que tot i tenir una suma assegurada de fins a 3.000.000 per sinistre; no es podrà superar aquest topall en el transcurs de l’any entre tots els mutualistes de Girona. Aquesta ampliació actua en excés de la que tingui contractada el mutualista i l’asseguradora ha cregut oportú fer aquest increment degut al canvi normatiu en el barem per accidents que farà que s’incrementi també l’import de les demandes.

Enguany, al haver començat ja l’any, s’ha instrumentat mitjançant una pòlissa col·lectiva amb efectes des de 1 de gener de 2017, per la qual cosa no es rebrà cap suplement. A partir de 2018 s’emetrà suplement juntament amb el suplement normal de renovació de la pòlissa a la que estem acostumats.

Fins ara, es podia contractar una suma addicional per danys personals, a part de la que figurava en la pòlissa bàsica. A partir de 2018 aquesta possibilitat quedarà eliminada. No obstant, aquells mutualistes que, a hores d’ara, tinguin contractada aquesta cobertura addicional per a danys personals poden mantenir-la o demanar l’anul·lació amb el corresponent extorn de la prima. Es pot sol·licitar fins el 30 d’abril.

- Ha instrumentat la possibilitat de poder sol·licitar una prima única per acabament de l’activitat professional en el moment que sigui. S’estudiarà cas per cas i serà necessari donar-se baixa de l’activitat i tancar o renunciar totes les obres. Per calcular la prima única es tindrà en compte, entre d’altres, l’antiguitat de l’acabament de les obres. També serà necessari haver estat d’alta els ultims cinc anys. La cobertura serà per 12 anys i la suma assegurada serà la mitjana que s’hagués contractat els ultims cinc anys.

Si es donés el cas que es vol tornar a treballar dins d’aquest termini es retornaria el 95% de la prima no consumida

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a la Dolors, al telèfon 972 211 854.